Lokalprogram 2015-2019

Våre hjertesaker

 • Flere bilfrie gater og trygge nabolag. Prioritere gående og syklister.
 • Omregulere flere p-plasser til bilkollektiv i bydelen.
 • Fremme ny miljøteknologi. Etablere klimaregnskap på bydelsnivå.
 • Øke antall parseller og dyrkingskasser parker og på offentlig areal
 • Verne om Akerselva – åpne opp Lilleborgtomta for allmenn bruk
 • Jobbe for et svømmetilbud i bydelen – åpning av Sagene bad!
 • Jobbe for et mangfoldig botilbud og økt vedlikehold av kommunale boliger
 • Sikre et allsidig fritidstilbud for barn og unge – verne om ungdomsklubbene
 • Støtte det grønne og frivillige engasjementet – fremme kulturlivet i bydelen
 • Tilrettelegge for lokal verdiskapning – verne om småbutikker og spesialforretninger

Sagene – en grønn foregangsbydel

Sammen med likesinnede i andre land er Miljøpartiet de Grønne med på en politisk dugnad for å bygge et samfunn som kan fungere i pakt med naturen. Vi må etablere et økonomisk system som resulterer i økt trivsel og sosial likhet, uten at det går utover naturen. Og vi må utvikle mer effektive mekanismer for å begrense den globale oppvarmingen. Konkrete tiltak må iverksettes lokalt. Sammen med innbyggerne på Sagene vil vi jobbe for å føre Oslo ut av fossilalderen og inn i den fornybare tidsalderen.

Sagene – et miljøfyrtårn

Vi vil gjøre Sagene til en foregangsbydel og modell for energisparing, lavutslipp og livskvalitet. I tråd med vår ambisjon om å bygge en kretsløpsbasert økonomi vil vi arbeide for smartere ressursutnyttelse på alle områder sammen med lokalbefolkningen. Som innbygger på Sagene skal det være enkelt og praktisk å ta grønne valg i hverdagen.

De Grønne vil:

 • Etablere klimaregnskap på bydelsnivå
 • Legge til rette for at nybygg skal ha energiforsyning kun fra nye fornybare energikilder
 • Fase inn avanserte måle- og Styringssystemer (AMS) i offentlig og private bygg innen 2020
 • Fremme etablering av grønne tak og solteknologi
 • At belysningen reduseres i offentlige bygg etter stengetid
 • Igangsette tiltak mot tomgangskjøring i bydelen
 • Sørge for at det er lett å kildesortere, også for dem som ikke disponerer bil
 • Ha gode bytteordninger som tilrettelegger for gjenbruk, som lokale byttehjørner lignende den i Bentsebrugata.
 • Starte et pilotprosjekt sammen med dagligvareforretninger i bydelen om redusert matkasting
 • Premiere det mest energieffektive borettslaget
 • Arbeide for reduksjon av plastposer i utvalgte nærbutikker

Grønn mobilitet på Sagene

MDG har en visjon om et Sagene sentrum, uten støy og trafikkfeller. Vi ønsker å gjøre det enkelt for innbyggerne å gå, sykle eller reise kollektivt til alle daglige gjøremål. Ved å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, i hele bydelen, samt avsette parkeringsplasser til bildeling skal det ikke være nødvendig å eie egen bil.

De Grønne vil:

 • At all transport i regi av bydelen enten skal skje gående, med elbil eller sykkel
 • Legge til rette for bysykler flere steder, som Bjølsen studentby
 • Utvikle attraktive og trygge sykkeltraseer
 • Prioritere hensyn til gående og syklende foran biler og parkeringsplasser
 • Etablere flere og tryggere sykkelstativer
 • Flere røde felter i kryss og tryggere løsninger for syklister i rundkjøringer
 • Gjøre det tryggere for flere barn å gå og sykle til skolen
 • Jobbe for bilfrie gater i bydelen og innføre områder med restriktiv gjennomkjøring
 • Etablere flere ladestasjoner for elbiler i bydelen
 • Etablere flere plasser for bildeling i bydelen
 • Jobbe aktivt for å redusere støyforurensning i bydelen

Grønne lunger og levende byrom på Sagene

Bydel Sagene har mange friområder, men fordelt per person er det blant det laveste i Oslo. Vi vil jobbe for flere fellesområder og videreutvikle allerede eksisterende areal til allmenn glede for befolkningen. Vi vil verne om naturmangfoldet og befeste Sagenes posisjon som den grønneste bydelen i Oslo.

De Grønne vil:

 • Fremme urban matproduksjon på grøntareal og tak
 • Ivareta biologisk mangfold i veikanter og rundkjøringer ved å la vegetasjonen gro fritt
 • Jobbe aktivt for at Sagene skal være en bievennlig bydel
 • Jobbe for at bekken som renner gjennom Iladalen kommer frem i dagen
 • Verne om Akerselva Miljøpark og utvikle området ved elva til glede for hele bydelens befolkning
 • Sette opp fellesgriller på utvalgte områder
 • Forby bruk av engangsgriller i parker og på friområder
 • Etablere flere gratis offentlige toaletter i bydelens parker
 • Sørge for flere benker og sittegrupper i byrommene
 • Opprette drikkefontener i parker og rekreasjonsområder
 • Bevare store og gamle trær ved utbygging og vedlikehold av landskap
 • Bevare de kommunale tennisbanene på Voldsløkka
 • Bygge kunstisbanen på Voldsløkka samt nytt klubbhus

Grønt engasjement og nyskaping på Sagene

Grønn politikk handler ikke bare om å skjerme og bevare naturen, men også om å skape levende lokalsamfunn hvor det er godt for alle å leve. Tiltakene som vi kaller grønne, fremmer derfor både miljø og livskvalitet.  Alt som er verdifullt i verden trenger ikke å koste penger. Hele mennesket skal trives på Sagene, uavhengig av økonomisk status eller posisjon.

De Grønne vil:

 • Fremme lokal verdiskapning og fremtidsrettet innovasjon
 • Videreføre og styrke ordningen Grønne midler
 • Etablere en reparasjonskafe i bydelen, gjerne i samarbeid med frivilligheten
 • Opprette et verktøysbibliotek i bydelen
 • Innføre ordninger for utlån av sportsutstyr, etter modell fra Grünerløkkas Nyttige park
 • Innføre kjøttfri mandag og tilby vegetartilbud i alle bydelens kantiner
 • Tilby vegetarmat på alle bydelens arrangementer
 • Tilby rimelige lokaler til gründere og frivillige grupper
 • Styrke Sagene samfunnshus som et allsidig møte- og aktivitetssenter
 • Legge til rette for gatekunst og graffiti på egnede steder i bydelen
 • Regulere utleien av forretningslokaler slik at ikke bydelens mange spesialforretninger forsvinner til fordel for kjedebutikker

Livskvalitet i alle livets faser

Gjennom en grønn og aktiv livsstil kan både helse og livskvalitet forbedres. Forebygging er ofte den beste medisinen. De Grønne vil videreføre ordninger som sikrer livskvaliteten til unge og eldre i bydelen som frivillige aktiviteter, kultur og idrett. I tillegg vil vi støtte bydelens politikk som sikrer at sykehjemsplasser er tilgjengelige for alle som trenger det.

De Grønne vil:

 • At Bydel Sagene har nok gode barnehager
 • Fremme Grønt Flagg ordningen i bydelens barnehager og skoler
 • Styrke bydelens helsestasjon og utvide tilbudet for ungdom
 • Sikre at alle bydelens barn og ungdommer har et godt fritidstilbud
 • Ha rimeligere skolefritidsordning og rabattert skolefritidsordning til barn med språklige utfordringer
 • Fortsette prøveprosjektet med gratis skolefrokost og utvide dette til alle skolene i bydelen
 • Starte et prosjekt om sunne kostholdsvaner som et samarbeid mellom skolene og Sagene Frisklivsentral
 • At bydelens omsorgs-og eldrehjem skal få «Livsglede for eldre» – sertifisering.
 • At sykehjem og institusjonene skal samarbeide med barnehager og skoler i nærmiljøet for å senke generasjonskløften.
 • Styrke svømmetilbudet
 • Åpne Sagene bad
 • Bruke urban dyrking og frivillig aktivitet som møteplass på tvers av kultur, alder og livssituasjon.